Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabiniczne twierdzenie 2

 

W Torze pojawia się słowo Tora wielokrotnie w liczbie mnogiej (Torot), tak jak karaimi mogą twierdzić, że w Torze nie jest żadna wzmianka o dwóch Torach?

Odpowiedź:

Choćby się słowo tora pojawia w hebrajskiej Biblii w liczbie mnogiej, słowo Tora w sensie zbioru Bożych przykazań, przepisów i praw pojawia się tylko w liczbie pojedynczej.
Porównując następne wersety Tory najlepiej zobaczymy różnicę między użyciem słowa w sensie konkretnego samodzielnego przykazania i w sensie zbioru Prawa Bożego.

Sposób użycia 1

Słowo Tóra jest użyte w liczbie pojedynczej i oznacza zbior Bożych przykazań, przepisów i praw:
 
I spisał Mojżesz ten Zakon (et ha-Tórá ha-zót), i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą Skrzynię Przymierza Pańskiego, i starszym izraelskim. (5M 31:9)
W powyższym wspomnianym wersecie jest słowo Tora tłumaczone jako zbior Bożych przykazań, przepisów i praw, które Bóg nakazał Mojżeszowi zapisać.
Jeśli Tora wspomina Prawo jako zbior Bożych przykazań, przepisów i praw, nigdy nie używa liczby mnogiej.
 
Uwagę zasługuje fakt, że w Torze nie jest użyta ani raz liczba podwójna Toratajim ani liczba mnoga, z której byłoby oczywiste, że są omawiane dwie Tory - szte Torot. - komentarz tłumacza.

 

Sposób użycia 2

Liczbe pojedynczą słowa tóra używa Tora również dla konkretnego samodzielnego przykazania:
A takie jest prawo (tórat) dotyczące nazyrejczyka: W dniu, gdy wypełni się czas jego nazyreatu, przyprowadzi się go do wejścia do Namiotu Zgromadzenia. (4M 6:13)
W tej formie jest słowo używane dla konkretnych samodzielnych przykazań, które dotyczą zwierząt, spraw osoby i grupy.
 
Takie jest prawo (tórat) dotyczące posądzenia: Jeżeli żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się nieczysta albo jeżeli mąż poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, to postawi swoją żonę przed Wiecznym, a kapłan postąpi z nią zgodnie z całym tym prawem. (4M 5:29-31)
 
A takie jest prawo (tórat) dotyczące ofiary pokutnej: Jest ona świętością nad świętościami. (3M 7:1)
 
To jest prawo (tórat), dotyczące bydła i ptactwa, i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie, i wszystkiego, co żywe pełza po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. (3M 11:46-47)

 

Sposób użycia 3
 
Liczba mnoga tórotużywa hebrajska Biblia tylko wtedy, gdy nie jest to Tora w sensie zbioru Bożych przykazań, przepisów i praw:
 
Te są ustawy, wyroki i prawa (wehatórot), które Wieczny ustanowił między sobą a między synami izraelskimi na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.(3M 26:46)


Słowo tóra używane w liczbie mnogiej, ma zupełnie inne znaczenie niż słowo Tóra używane w znaczeniu zbioru
Bożych przykazań, przepisów i praw, które były dane dla Mojżesza i dla Ludu Izraela przez Boga.
Tutaj jest słowo Tora używane w sensie konkretnego samodzielnego przykazania, które jest zawarte w Torze.
To wynika z logicznej i kontekstowej interpretacji tekstu wspomnianego powyższe, bo oprócz słowa prawa używanego w liczbie mnogiej, tekst zawiera również słowa ustawy i wyroki, które są również w liczbie mnogiej, te słowa odnoszą się do konkretnej części pisemnej Tory - zbioru Bożych przykazań, przepisów i praw.

Wszystkie wersety hebrajskiej Biblii, które używają słowo tóra w liczbie mnogiej, mówią o prawach, nigdy nie o tzw. ustnym Prawie.

Jako dowód mogą służyć wersety:

Wdrażaj ich w przepisy (at ha-chukím) i prawa (weet ha-tórot) i wskazuj im drogę, po której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać. (2M 18:20)
 
Potem zstąpiłeś na górę Synaj I rozmawiałeś z nimi z niebios, I dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe (miszpátím jeszárím wetórót emet), dobre przepisy i przykazania (chukím úmicwót tówím). (Neh 9:13)

Słowo Tora oznacza nauczanie, instrukcja, prawo. Może oznaczać jedno
samodzielne prawo, jak na przykład:
 
A takie jest prawo (tórat) dotyczące ofiary pokutnej: Jest ona świętością nad świętościami. (3M 7:1)

Albo może oznaczać zbiór
Bożego Prawa, jak na przykład:
 
Jak nakazał synom izraelskim Mojżesz, sługa Wiecznego, jak jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego (beSéfer Tórat Mósze): ołtarz z nie ciosanych kamieni, nie obrabianych żelazem. Na nim złożono Wiecznemu ofiary całopalne i ofiary pojednania.
(Jozue 8:31)

Jeśli jest słowo używane w liczbie mnogiej - torot, praktycznie zawsze następuje dokładne ograniczenie tego
konkretnego samodzielnego prawa lub pojawia się w związku z inną częścią Tory - zbiorem Bożych przykazań, przepisów i praw:

Potem zstąpiłeś na górę Synaj I rozmawiałeś z nimi z niebios, I dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe (miszpátím jeszárím wetórót emet), dobre przepisy i przykazania (chukím úmicwót tówím). (Neh 9:13)

W tym wersecie jest słowo tóra synonimem przykazania, prawa, itp., werset wspomina
różne samodzielne prawa, które są częścią jednego zbioru praw Boga - pisemnej Tory.

 

talm_komp.jpg